Proizvodi

Razvoj proizvoda


Alumina“ d.o.o. ulaže značajne napore i u razvoj novih proizvoda. 

Krajem 2012. godine, „Alumina“ je proizvodila pretežno metaluršku glinicu, zeolit 4A za deterdžente i tečno vodeno staklo. U toku 2013. godine „Alumina“ je preorjentisala svoju proizvodnju u oblasti glinice tako da sada većim dijelom (oko 60%) proizvodi hidrate i glinicu u sklopu nemetalurškog programa, a svega 40% namijenjeno je za proizvodnju metalurške glinice sa tendencijom potpunog prelaska na nemetalurške programe. Pored toga, u periodu od 2013-2016 osvojena je proizvodnja zeolita 4A (4A-MS) za proizvodnju molekulskih sita. U ovoj oblasti razvijena je i paleta proizvoda 3A ( 3A 30%,  3A 40%, 3A 50%). U oblasti deterdžentskih zeolita osvojena je proizvodnja 4A AG zeolita koji ima povećanu adsorpcionu moć u odnosu na standardni 4A zeolit.

Kada je u pitanju proizvodnja aluminijum hidroksida,(ATH) razvijena je proizvodnja ATH sa niskim sadržajem kaustične sode ( Na2O = 0,1 - 0,12 %) kao i proizvodnja tzv. bijelog ATH sa stepenom bjeline 92-96% koji nalazi primjenu kao punilo u raznim oblastima. Na bazi vlažnih hidrata, razvijena je i paleta suvih hidrata, različite granulometrije i sadržaja vlage. 

U skladu sakvalitetom gore navedenih vrsta ATH razvijena je proizvodnja glinice sa niskim sadržajem kaustiče sode (Na2O = 0,15 - 0.20 %) kao i proizvodnja tzv. bijele glnice koja zbog svojih posebnih karakteristika nalazi primenu u proizvodnji staklenih vlakana i oblasti keramike.

U toku 2017 godine „Alumina“ d.o.o. namjerava da proširi svoj proizvodni program za 9 novih proizvoda u različitim sferama proizvodnje:

- Dvije vrste silika gela

- Dvije vrste specijalnih zeolita

- Dvije vrste klasiranih hidrata:

  • HydrAl 100 - P
  • HydrAl 55 -  P

- Dvije vrste mljevenih hidrata:

  • HydrAl 20
  • HydrAl 10 
- Dvije vrste fino precipitiranih hidrata 
 
- Vodeno staklo sa povećanim sadržajem čvrste materije (40 - 44%)