Novosti

BUDUĆNOST "ALUMINE" JE I U DOBROJ TRANSFORMACIJI VLASNIŠTVA

Zvornik, 31.12.2019

Budućnost „Alumine“ je dobra transformacija vlasništva, ali i dalja diverzifikacija proizvodnog programa, gdje su neslućene mogućnosti, pogotovo u alumosilikatnom dijelu i u dijelu programa glinica i hidrata – poručuje predsjednik Upravnog odbora Mile Matić,  u intervjuu  za novogodišnje izdanje fabričkog časopisa, dodajući da su menadžmenat i uprava postavili trasu kojom kompanija treba da se kreće u narednom periodu.

Gospodine Matiću, kako ocjenjujete rezultate kompanije u 2019. godini?

-Privredno društvo „Alumina“ je u 2019. godini ostvarilo zadovoljavajuće rezultate imajući u vidu da je u drugoj polovini ove godine došlo do recesije i svjetske ekonomske krize, što se, naravno, odrazilo i na finansijske pokazatelje u poslovanju ove fabrike. U prvom redu,  nismo ostvarili očekivanu profitabilnost, zbog manjeg obima prodaje koji je uzrokovan padom cijena određenih proizvoda na tržištu. Istina, uprkos svim problemima,  nismo izgubili nijedan značajan  dio tržišta, ali će na kraju godine, u poslovnim knjigama, rezultat ipak biti ispod plana i očekivanja u smislu profita. I pored te činjenice, zadovoljni smo postignutim u 2019. godini.

Jednom prilikom ste rekli da se u ovoj fabrici desilo čudo. Možete li to malo pobliže da objasnite?

-Fabrika je prilikom izgradnje dominantno bila koncipirana za metalurški program i kompletan proizvodni dizajn je bila proizvodnja glinice kao sirovinske baze za aluminijum. U takvoj situaciji, razumljivo,  zavisila je od  kretanja cijena metala na svjetskoj berzi. Pritom, zbog poznatih okolnosti, 2013. godine,došlo je do uvođenja stečaja, tako da se fabrika, bukvalno, našla u jednoj kataklizmičnoj situaciji, bez potrebnih sirovina i obrtnih sredstava, kada je sve bilo neizvjesno. Hrabrošću menadžmenta i svih zaposlenih,  uspjeli smo da stabilizujemo proizvodni proces, da ga osnažimo i dođemo do povećanja proizvodnih kapaciteta.

Krenuli smo sa restruktuiranjem i promjenom proizvodnog programa kako bi učešće metalurškog programa bilo sve manje u obimu ukupne proizvodnje i prodaje naših proizvoda. Poslije šest godina, zahvaljujući znanju i pameti naših kadrova, ali i strateškom partnerstvu sa poslovnim partnerima iz Švajcarske, Mađarske i Slovenije, prije svega,  sad smo u situaciji da, recimo, u 2020. godini, ni jedna tona od 600.000 mogućeg kapaciteta, neće biti iz metalurškog dijela proizvodnje za inostrano tržište. Dakle, timskim radom, pameću, znanjem, zašto ne reći i lucidnošću, došli smo do rezultata u disperziji proizvodnog programa, tako da smo u potpunosti napustili neprofitabilni metalurški dio.

Činjenica da je samo 10 odsto svjetskih proizvođača iz oblasti glinice uspjelo da se transformiše, kroz diverzifikaciju proizvodnog programa, u sferu specijalnih proizvoda, dovoljno govori o veličini poduhvata i uspjeha koji je „Alumina“ postigla tokom prethodnih godina.

U čemu je tajna uspjeha „Alumine“?

-Tajna uspjeha je u ljudima, u njihovoj kreativnosti, u kapacitetnim mogućnostima, u sinergiji i patriotizmu,  ali i dobrim odnosima sa strateškim partnerima. Jednostavno,  borba na tržištu da se ostvari što bolji rezultati. Jednom riječju, prihvatanje filozofije da je matematika ispred ekonomije obima, znači sve manje tona, a sve više para.

Kako na „Aluminu“ gledaju naši strateški partneri iz inostranstva?

-Do sada vrlo pozitivno. Dok se „Alumina“ uspinjala i krčila svoj put na tržištu, imali smo blagonaklon pogled i podršku i sa aspekta strateškog partnerstva i u pogledu konkurencije. Međutim, stasanjem „Alumine“, koja je danas, sa svojim proizvodnim portfolijom, prepoznatljiva na tržištu i koja pravi sofisticirane proizvode, već smo postali konkurentan odnos prema  nekim partnerima, tako da već na tržištu imamo  poziciju određene opstrukcije.

Uvijek treba da imamo na umu koliko je bilo teško doći do pozicije na tržištu u kojoj se „Alumina“ danas nalazi uzimajući u obzir poziciju iz koje je krenula 2013. godine. Bilo je neophodno jako mnogo trudada se stekne povjerenje kako strateških, tako i ostalih partnera, jer svi su bili prilično rezervisani za saradnju sa kompanijom koja je u stečaju. Sa svim partnerima je vođena transparentna komunikacija na visokom tehničkom nivou kako bi se dobilo njihovo povjerenje da smo sposobni da uradimo to što smo uradili. S obzirom da su naši kupci, korisnici specijalnih tipova proizvoda, komercijalni uslovi nisu uvijek garancija uspjeha na tržištu. Kupcima su neophodni partneri koji su u mogućnosti da prave proizvode prilagođene svim njihovim potrebama, odgovarajućeg kvaliteta. Za sve ovo je bila neophodna jasna vizija i ljudi sa iskustvom i voljom, koji će „Aluminu“, u svim njenim segmentima, predstaviti kao dostojnog partnera. Činjenica da i dalje poslujemo iz stečaja a pri tome širimo naše tržište, to potvrđuje.

Šta Vas najčešće pitaju kupci?

-Kada će se riješiti status fabrike. To je osnovno pitanje,  zatim na koliko godina mogu imati ugovor, kako ćemo dalje funkcionisati. „Alumina“ je osposobljeni da tehnički ide u korak s problemima svojih kupaca i zbog toga smo mi njima interesantni.  Pravimo simulaciju tokova bez obzira na berzanska kretanja, praktično imamo jedan trend cjenovne politike koja je dugoročna a ne vezana za igru velikih oko berze, gdje mi, objektivno, nemamo nikakvih šansi.

Kako ocjenjujete stanju u „Alumini“ od kada ste ponovo na čelu Uprave?

-Menadžment i Upravi odbor postavili su trasu kojom treba fabrika da se kreće. Stvoreni su preduslovi za brz i vidan napredak, ali i dalju diverzifikaciju proizvodnog programa na više grana.

Ipak, sistem ne može sam po sebi da funkcioniše, moramo prije svega biti kreativni. Kako adekvatno nagraditi pamet i znanje da bi još više došlo do izražaja stvaralaštvo naših kadrova?

-Naravno, to u budućnosti će biti jedna od glavnih tema. Imamo iskreirane određene pravilnike po kojima treba da platimo znanje i pamet. Fabriku čine ljudi, jer  fabrika sa hardveromje gomila gvožđa. I do sada smo pokušavali da na određeni način, kroz određene benefite, stimulišemo kreativne ljude, odnosno znanje i pamet naših radnika. Dokaz tome je da smo sopstvenim snagama  napravili 22 nova proizvoda čime su stvorene pretpostavke za značajniju diverzifikaciju proizvodnog programa.

Da li se i koliko kompanija suočava sa odlivom kadrova?

-Imamo takvih slučajeva. Oni su, ovoj fazi,  identifikovani, pojedinačni, u raznim okolnostima. Standard  ljudi i poboljšanje njihovog materijalnog položaja su glavni preduslovi  da ih zadržimo u fabrici, ali i na ovim prostorima. Dakle, ljudi treba da budu više plaćeni. Nakon kreiranja ovolikog broja proizvoda, došlo je do određene saturacije. Da bi se išlo dalje, a za to su stvorene pretpostavke, treba ljude malo bolje materijalno stimulisati.

Koje novine Uprava i menadžment planiraju da uvedu u narednom periodu i kakvi su planovi kad su u pitanju investicije, novi proizvodi i zapošljavanje?

-Mi imamo definisan petogodišnji strateški plan, koji obuhvata bilans stanja, bilans uspjeha, novčane tokove, ljudske potencijale. Taj plan se permanentno modifikuje u kontinuitetu, s tim što ćemo  odstupiti od proizvoda „čvrste faze“. Sve proizvode „čvrste faze“ u planu je da rade domaći investitori, a za neke i strani. Proizvode „vlažne faze“ moramo raditi u fabrici.

Inače, „tečna faza“ predstavlja sirovinsku osnovu, a „čvrsta faza“ doradu proizvoda prema zahtjevima kupaca. Na taj način bi se jačala privreda Zvornika i regije, otvarala nova radna mjesta, ljudi se usko specijalizirali kroz posao, a narod bi ostajao na ovim prostorima.

Koliko je Republika Srpska prepoznatljiva u svijetu zbog „Alumine“?

-Sve više i sve bolje će u budućnosti biti prepoznatljiva.Činjenica da „Alumina“ izRepublike Srpske ostvaruje izvoz od oko 300 miliona KM u 46 zemalja svijeta, jasan je pokazatelj šta ona znači za Republiku Srpsku i regiju. Pored toga, kadrovi „Alumine“ su kopetentni da ravnopravno razgovaraju sa svim svjetskim stručnjacima iz oblasti proizvodnje proizvoda na bazi glinice i zeolita, što potvrđuju učešćem i prezentovanjem rezultata na vodećim svjetskim konferencijama i sajmovima.  Na svim tim događajima „Alumina“ je prestižna u svakom pogledu i svakako uspješan reprezent Republike Srpske.

Često u medijima imamo priliku da vidimo priče o „Alumini“ u negativnom kontekstu, što može ozbiljno da ugrozi ugled ove kompanije. Šta je to što bi javnost trebala da zna o „Alumini“ kako bi promijenila svoje mišljenje?

-Ovdje je bazna proizvodnja, ovdje su mogući rastući prinosi. Podsjetiću, jedine dvije fabrike bazne proizvodnje,  nakon potpisivanja Mirovnog sporazuma za BiH u Dejtonu, koliko je meni poznato, su izgrađene u Zvorniku, u krugu „Alumine“.  To su fabrike za proizvodnju silika gela i specijalnih zeolita, te precipitiranih hidrata.

Pored toga, kompanija „Zeohem“, prepoznatljivi svjetski brend u oblasti adsorbenata, je preselila svoju proizvodnju neposredno u okolini naše fabrike, jer se u poptpunosti oslanja na sirovinsku osnovu iz „Alumine“. Pored „Zeohema“, postoji još zainteresovanih partnera koji bi uradili isto, a sve zahvaljujući korektnom odnosu u poslovanju sa „Aluminom“. Nasuprot tome, medijske priče o „Alumini“ u negativnom kontekstu, narušavaju ugled kompanije, usporavaju privredni razvoj regije zbog narušavanja povjerenja partnera a na kraju i ugled Republike Srpske.

Koliko je kompaniji značajna podrška Vlade Republike Srpske?

-Vrlo značajna s obzirom  na statusnu poziciju „Alumine“ u smislu premošćavanja raznih određenih situacija gdje nemamo mogućnosti da idemo prema bankama, Vlada i institucije Srpske izlaze nam u susret. Isto tako, i u svakoj da tako kažem hazardnoj situaciji, kada se, uslovno rečeno lomi rezultat, nailazimo na razumijevanje i odgovornost da sistem funkcioniše.

Koliko firmi i ljudi indirektno „živi“ od „Alumine“. Kakvi su Vaši planovi kada je u pitanju društveno odgovoran rad kompanije?

-Kompanija „Alumina“ je značajna i sa aspekta inputa i sa aspekta ukupnog vođenja procesa. Ovo je izvozno preduzeće koje je sa poslovnog aspekta jako važno i koja u platno bilansnoj poziciji sigurno ima najbolji koeficijent. „Alumina“ ima veliki izvoz, a mali uvoz, ima lepezu tržišta koje sigurno nema ni jedno drugo preduzeće u BiH. Dakle, naša „sels“ piramida je praktično najbolja.

S druge strane, multiplikuje se sistem i po broju zaposlenih. Imamo blizu 1.600 radnika, što je sigurno u multiefektu puta 20.

Što se tiče društvene odgovornosti,  smatram da je ona nedovoljna. Stečaj je veliko ograničenje za ovakvu vrstu djelatnosti.

Koliko je „Alumina“ vezana za ekonomije u okruženju i da li i kako loša ekonomska stanja iz okruženja utiču na „Aluminu“?

-Sve je važno. Nije moguće restruktuirati jednu firmu, a da sve okolo ostane isto. Dakle, važno je da sistem funkcioniše u svakom pogledu – i sa aspekta države i sa aspekta svih učesnika koji rade sa „Aluminom“. To je jako značajno. „Alumina“ je pogotovo inputima vezana za lokalni ambijent.

Gospodine Matiću, šta je budućnost „Alumine“?

-Budućnost „Alumine“ je dobra transformacija valsništva, dalja diverzifikacija proizvodnog programa, gdje su neslućene mogućnosti, pogotovo u alumosilikatnom dijelu i u dijelu programa glinica i hidrata.

Koja je Vaša poruka zaposlenima na kraju ovog razgovora?

-Koristim priliku da svim zaposlenima čestitam ostvarene rezultate, poželim srećne predstojeće praznike, da budu radno angažovani i zdravi, da budu spokojni i da svoj posao rade najbolje što znaju. ■

 

KRIZA

■Ukoliko dođe do raspada Svjetske trgovinske organizacije što posljednjih dana najavljuju ekonomisti i mediji, hoće li te posljedice osjetiti „Alumina“ i hoće li imati posljedice ekonomije malih nerazvijenih zemalja?

-Naravno, da uvijek mali plaćaju cijenu i to je već na sceni. To je samo korak dalje i to će se i dalje produbljivati. Međutim, kad veliki imaju probleme oni to prenesu na male, koji treba da budu funkcionalni i da idu u susret tim problemima. Jer, veliki se teško suočavaju s problemima s obzirom da nisu navikli na njih. Kriza je, prema tome, i neka vrsta šanse. Pogotovo za nas koji smo izgradili i pomjerili osnovu proizvodnog programa i možemo ići dalje u tim procesima. ■

 

ZEOLIT

■Kompanija „Alumina“ je, u Evropi, najveći proizvođač zeolita „3A“  sa izmjenom natrijuma sa kalijumom, koji se koristi za proizvodnju molekularnih sita. Trenutno godišnji kapacitet iznosi 15.000 tona.

Ova fabrika je, više od tri decenije, imala jednu vrstu zeolita, za deterdžentsku industriju, koji je, krajem osamdesetih godina prošlog vijeka, bio bum na tržištu. Danas imamo devet vrsta zeolita u našem proizvodnom programu.

Postoji oko 2.500 vrsta zeolita, što praktično znači da su ogromne mogućnosti u zeolitnom programu, jer to je proizvod koji nema supstituciju za neke stvari. Dakle, budućnost je i u ovom programu. ■

 

ZEOHEM

■Naš strateški partner, švajcarska firma „Zeohem“, doveo je svoj istraživačko-razvojni centar u Zvornik. Istovremeno, potpisali su ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Institutom za opštu i fizičku hemiju iz Beograda, napravili ugovor sa Tehnološkim fakultetom u Zvorniku, imaju ugovor i sa „Aluminom“. To su, dakle, ozbiljne aktivnosti i mogućnosti za planetarne programe. Svaki iskorak u tom programu, značajno pospješuje ekonomiju i profitabilnost. ■

 

TRANSORMACIJA VLASNIŠTVA

Šta se podrazumijeva pod transformacijom vlasništva?

-Da dođu partneri koji su iz ovog biznisa, da bude više partnera, jer je ovdje više razgranatih pravaca. Dva osnovna pravca su – alumosilikatni dio koji ima apsolutnu budućnost. U ovoj oblasti postoji neograničeni potencijal u smislu razvoja i finalizacije proizvoda. S druge strane, imamo i program glinica i hidrata,  gdje su, takođe,  neslućene mogućnosti. ■

 

■Sve negativne stvari koje se pojavljuju u medijima imaju odraz na poslovanje „Alumine“ bez obzira što smo mi stopostotno izvozno preduzeće. Svi naši kupci, odnosno poslovni partneri, putem interneta ili preko određenih interesnih grupa, saznaju stvari koje nisu takve i to nam pravi značajne probleme i ruši kredibiltet kompanije. Bojim se da nemamo načina da se borimo protiv toga. ■

 

PLATA SE ZARAĐUJE

■ „Alumina“ je proizvodno preduzeće, izvozno orijentisano, nije budžetski korisnik, i ovdje se plata zarađuje. Dakle, ako kamion  nije utovaren i eksportovan do kupca, te da je on zadovoljan kvalitetom, dinamikom dopreme i pakovanjem,  na kraju sve dok kupac ne bude platio, ne možemo računati da možemo praviti raspodjelu. Standard ljudi isključivo zavisi od toga koliko ćemo pravilno izvršavati svoje obaveze i radne zadatke. ■