Novosti

„ALUMINA“ INVESTICIJAMA I NOVIM PROJEKTIMA TRASIRA SIGURNU BUDUĆNOST

Zvornik, 28.12.2016

Sklopili smo prodajne ugovore za cjelokupnu proizvodnju u 2017. i za 60 odsto proizvodnje u 2018. godini. Na sreću svih zaposlenih u „Alumini“, u narednoj godini  imaćemo i novu lepezu proizvoda, sa većom profitnom stopom, tako da će biti veći ostatak dohotka na kraju sljedeće poslovne godine ukoliko ne dođe do značajnijeg povećanja cijena inputa, prije svega  lužine i gasa. Već u prvoj polovini 2017. počećemo proizvoditi nove proizvode – precipitate,  silikagel, mljevene hidrate, a kasnije i još neke druge proizvode koji su namijenjeni za inostrano tržište, kaže Milorad Motika, predsjednik Upravnog odbora kompanije „Alumina“, u razgovoru u kojem sumira rezultate rada fabrike u 2016. godini,  zatim govori o investicionim aktivnostima,  kao i zadacima koji očekuju kompaniju u 2017. godini, te drugim aktuelnim pitanjima iz rada i poslovanja ovog privrednog društva.

-Kao predsjednik Upravnog odbora, molimo Vas da na početku razgovora, ocijenite rad kompanije u 2016. godini?

-Po mom mišljenju i procjeni mojih saradnika, rad „Alumine“ u 2016. godini  je izuzetno dobar. Imaćemo rezultat koji je vrijedan pažnje. Mislim da su zadovoljni i svi zaposleni u kompaniji koji su učestvovali u stvaranju  poslovnog rezultata u ovoj godini. Želim posebno da se zahvalim gospodinu Miletu Matiću, koji je održao kompaniju u najtežim danima njenog bitisanja poslije odlaska Litvanaca, što je veliki uspjeh i ogroman doprinos kako njegov lično, tako i  njegovih saradnika, ali i svih radnika privrednog društva „Alumina“.

-Da li kompanija, sa postojećim novčanim prilivima od prodaje proizvoda, uspijeva da servisira  sve svoje obaveze?

-Kompanija uspijeva da servisira sve svoje obaveze,  tako da smo  jedan dio naših prihoda usmjerili na investicije, što je vidljivo u fabričkom krugu. Sada radimo dva nova pogona i uređujemo kompletan plato ispred Upravne zgrade, sa projektom novih saobraćajnica i  potpuno novom infrastrukturom parking prostora. Ulaganja su značajna i ona će se nastaviti i u narednoj godini.

Zahvaljujući uspješnom poslovanju, pored investicionih aktivnosti, „Alumina“ je vraćala i dugove nastale u ranijem periodu.  U potpunosti su izmirene sve prethodne obaveze koje je kompanija imala prema Poreskoj upravi Republike Srpske,  zatim Željeznicama Republike Srpske i Elektroprivredi Republike Srpske. Pored toga, u toku ove godine vratili smo dio kredita koje „Alumina“ nije uzela,  a koje je, uvođenjem stečaja u grupaciji „Birač“,  preuzela da plaća. Radi se o značajnim sredstvima, plaćeno je više od 4,8 miliona KM u 2016. godini. Mi smo sad kreditna sredstva,  prema Investiciono razvojnoj banci Republike Srpske,  sveli na oko osam miliona KM  i kompanija će taj dug  izmiriti u 2017. godini. Takođe,  fabrika je uredno servisirala obaveze prema dobavljačima, te isplatila sve plate i regres, kao i druge obaveze prema svojim zaposlenima.

Kompanija sad ima repromaterijala za proizvodnju u naredna tri mjeseca, što dugo nije bilo. Fabrika je spremna za kompletan zimski ciklus proizvodnje. Na sreću,  vrijeme nas je poslužilo da naši dobavljači i sada dovlače boksit. I vjerovatno će nas snabdijevati rudom tokom cijelog januara. Prvi put imaćemo situaciju da će boksit stizati tokom čitave zime.

-Naši dobavljači boksita takođe ističu zadovoljstvo poslovnom saradnjom, posebno se to odnosi na  strateškog partnera, kompaniju „Boksit“ iz Milića?

-„Boksit“ iz Milića je veoma korektna kompanija, sa kojom imamo izuzetno dobru saradnju.  Ovom prilikom želim da se zahvalim predsjedniku Kompanije,  gospodinu Rajku Dukiću, koji je sve vrijeme imao razumijevanje za „Aluminu“. Mi takođe imamo razumijevanje za „Boksit“,  tako da  kroz uzajamnu saradnju jedni drugima najbolje pomažemo u rješavanju svih problema. Dakle, radimo na  obostrano zadovoljstvo i na zadovoljstvo čitavog ovog kraja.  Kompanija „Boksit“ nam je izašla u susret da vozi sve količine rude koje ima na raspolaganju. Srećom,  poslužilo nas je i vrijeme, tako da ove godine neće biti prekida u dovozu boksita iz Milića, zato što imamo vrlo ambiciozan plan za 2017. godinu.

-Stvaranje uslova za bolju tržišnu poziciju i proširenje proizvodnog programa, bio je jedan od primarnih zadataka menadžmenta kompanije u proteklom periodu. Koliko se kroz restrukturiranje  proizvodnog programa, obezbijedila tržišna samostalnost i berzanska nezavisnost kompanije?

-Što se tiče naše tržišne samostalnosti i berzanske pozicije,  u toku ove godine doveli smo kompaniju na takav nivo da već  imamo prodatu proizvodnju za narednu godinu. Sklopili smo prodajne ugovore za cjelokupnu proizvodnju u 2017. i za 60 odsto proizvodnje u 2018. godini. Na sreću svih zaposlenih u „Alumini“, u narednoj godini  imaćemo i novu lepezu proizvoda, sa većom profitnom stopom, tako da će biti veći ostatak dohotka na kraju sljedeće poslovne godine ukoliko ne dođe do značajnijeg povećanja cijena dijela inputa, prije svega lužine i gasa. Već u prvoj polovini 2017. počećemo proizvoditi nove proizvode – precipitate, silikagel, mljevene hidrate, a kasnije i još neke druge proizvode koji su namijenjeni za inostrano tržište.

-Strateška orijentacija su, kako kažete,  proizvodi koji imaju veći tržišni i profitni potencijal. Da li je kompanija u mogućnosti da sama, u sadašnjim uslovima i prilikama, obezbijedi potpunu diverzifikaciju proizvodnog programa?

-Kompanija je spremna da,  sa postojećim ljudskim resursima i kapacitetima,  realizuje svoje poslovne ciljeve i važne projekte. Istina,  moraćemo izvršiti još jedan značajan dio ulaganja u prvoj polovini 2017. godine kako bi što uspješnije parirali  našoj konkurenciji. Sa dolaskom pojedinih kompanija, prije svega „Zeohema“ iz Švajcarske, „Silkema“ iz Slovenije i „Inotala“ iz Mađarske,  jedan dio njihove proizvodnje će se, kroz zajedničko partnerstvo sa „Aluminom“,  u 2017. godini preseliti na ove prostore. Na taj način fabrika će, a samim tim i Zvornik,  dobiti mnogo kako na  strateškoj poziciji,  tako i u finansijskom  pogledu. Isto tako, i na svim  drugim poljima imaćemo znatno promijenjenu strukturu proizvodnje i znatno promijenjenu strukturu ulaganja.

-Progresa kompanije, pokazalo se, nema bez investicionih ulaganja.Ističete da su  menadžment i uprava  potpuno opredijeljeni za još jači investicioni ciklus u našoj fabrici?

-Očekujemo da nivo investiranja u 2017. godini bude preko 20 miliona konvertibilnih maraka. Zato ćemo odmah,  na početku  godine,  morati krenuti u investicioni zamah. Mi smo spremni  za investicione aktivnosti. Imamo pripremljene i urađene kompletne projekte, tako da ćemo nastaviti dalje naše investiranje.  Smatram  da treba da idemo bržim korakom i  sigurno da ćemo ispuniti sva obećanja.

Evo, već ovih dana smo raspisali oglas za  novom stručnom mladom radnom snagom. Kao što je poznato,  u 2017. godini dosta naših stručnih ljudi odlazi u penziju. Kadrovski bilten pokazuje da oko 80-tak radnika će prestati da radi u fabrici po osnovu penzionisanja.  Nastojimo da već sada obezbijedimo njihove zamjene, da se novi ljudi na vrijeme obuče, i spremno dočekaju nove izazove.

Mi ćemo, naravno, i dalje uvoditi nove tehnologije u proizvodne linije.  Na putu smo  da riješimo i pitanje odlaganja otpadnog mulja u branu crvenog mulja, odnosno da se završetak proizvodnog ciklusa obavi u krugu fabrike. Radimo na rješenju koje će omogućiti da ne postoji  potreba za odlaganjem otpadnog mulja na deponiju brane. To je, takođe,  jedan od ključnih zadataka u narednoj godini .

-Gospodine Motika, da li  za ovakve strateške odluke i aktivnosti postoji podrška Vlade Republike Srpske, odnosno najviših državnih organa?

-Najprije želim da se zahvalim predsjedniku Republike Srpske, gospodinu Miloradu Dodiku,  koji daje svesrdnu podršku kompaniji „Alumina“. Takođe, želim da se zahvalim premijerki Željki Cvijanović i Vladi Srpske, kao i resornim ministrima, koji, u punom kapacitetu,  podržavaju naše projekte i poslovne ciljeve. Mi ćemo već u 2017. godini  dokazati  zašto je ta podrška bila neophodna, jer će se, vjerovatno, dešavati još neke stvari. Nama je ogroman problem stečaj u matičnom preduzeću,  tako da ćemo nastojati da, u sljedećoj godini, dođe do završetka stečajnog postupka u „Biraču“. Time bi, sigurno, postavili novu etapu u poslovanju kompanije, koja bi, s obzirom na svoje potencijale, kao jedan od najvećih izvoznika u Republici Srpskoj i BiH,  postala još interesantnija za strane investitore i poslovne banke koje bi se takmičile u ulaganju sredstava u „Aluminu“.

-Orijentacija menadžmenta kompanije  je saradnja sa renomiranim kupcima. Sigurno da to traži jedan drugačiji pristup i odnos prema preuzetim obavezama. Koliko je danas „Alumina“, sa svojim proizvodnim programom, pouzdan poslovni partner u sadašnjim prilikama?

-„Alumina“ je izuzetno pouzdan poslovni partner, što dokazuju i sklopljeni ugovori za 2017. i 2018. godinu. Sve firme sa kojima fabrika sarađuje su renomirane kompanije. Radi se uglavnom o firmama iz Evropske unije.

Drago mi je da naši kadrovi mogu uspješno da prate nove tehnologije i mi smo ponosni na tu činjenicu.

Naravno, da će biti potrebe za novim  stručnim kadrovima, tako da će kompanija zaposliti jedan broj mladih inženjera koji će biti angažovani u novim procesima,  koji se sad dešavaju u fabričkom krugu. NJih ćemo involvirati u sve ove aktivnosti, tako da budu uključeni od procesa  montaže opreme, da bi kasnije mogli samostalno da vode proces.

-Zvornička„Alumina“ je posebno poznata u proizvodnji zeolita?

-„Alumina“ je vodeći proizvođač zeolita u Evropi. Sa dolaskom  novih firmi ovdje u Zvornik, naš  proizvodni portfolio će se još više proširiti, tako da ćemo biti jedan od najpoželjnijih strateških partnera u čitavoj Evropi.

- Uporedo sa razvojem novih proizvodnih programa, „Alumina“ je postala ciljni partner za mnoge evropske i svjetske kompanije koje ili traže proizvode ove fabrike ili određeno partnerstvo u razvoju novih proizvoda iz programa koji su definisani na bazi alumosilikatne hemije kao i nemetalurške proizvodnje na bazi hidrata i glinice. Vjeruje se da je to pravi i jedini put daljeg razvoja i prosperiteta ove kompanije?

-To je pravi put i u strateškim dokumentima koje ćemo usvojiti do kraja godine, upravo smo se bazirali na proizvodnju nemetalurškog  programa kako bismo imali proizvode koji su konkurentni na svim tržištima.  Ne samo u Evropi, nego i u Americi, ali i na svim ostalim kontinentima. Mi smo sad, iako je Kina jedan od najvećih proizvođača, bili u prilici  da izvezemo prve lotove, odnosno kontigente, naših proizvoda na kinesko tržište, što je, bez sumnje,  još jedan poslovni iskorak kompanije u osvajanju novih tržišta.

-Gospodine Motika, šta se planira uraditi kad je u pitanju unutrašnja organizacija kompanije?

-Što se tiče unutrašnje organizacije,  u privrednom društvu „Alumina“u toku su određene aktivnosti i vrlo brzo ćemo  napraviti kompletan plan za sve kadrove po pojedinim oblastima. Naš cilj je da  se potpuno zanovi nova radna snaga, da uvodimo što više mladih ljudi, koji će biti naši radnici za duži period. Pozivam  mlade i perspektivne inženjere,  mašinske i elektro struke, tehnologe  i hemičare,  da nam se jave. Moram napomenuti da nam je neophodan i veliki broj mladih strugara, limara, zavarivača, bravara... „Alumina“, kad su potencijali u pitanju, ima jednu od jačih mašinskih radionica u regionu.

Takođe, kompanija ima uspješnu saradnju sa Tehnološkim fakultetom u Zvorniku. Dogovaramo i određene zajedničke projekte. U našim laboratorijama studenti Tehnološkog fakulteta obavljaju praksu.  Spremni smo,  kasnije, one koji pokažu najbolje znanje po završetku studija, primiti u radni odnos u našoj fabrici. Očekujemo da ćemo imati jedan jači tim na ovim prostorima. Štaviše, razmišljamo da osnujemo i Institut.  Pobrinućemo se da to i ostvarimo u toku sljedeće godine.

-Šta je to što očekujete od radnika, a opet s druge strane šta radnici mogu da očekuju od rukovodstva kompanije?

-Od radnika očekujem rad, red i disciplinu, a što se tiče kompanije ona im u 2017. godini  nudi redovne plate, regres i sve ostale prinadležnosti koje im pripadaju.  Radnici će ovdje ostvariti sva prava, ali moraju ispuniti i sve obaveze. Plata se ovdje više neće dobijati, ovdje se plata zarađuje. Svi oni koji nisu spremni da se tako ponašaju, da budu u skladu sa svim normama koje propisuju standardi firme, imaće problema zato što će biti predmet razmatranja  disciplinskih organa.

-U sindikatu kažu da je „Alumina“ školski primjer socijalnog dijaloga između predstavnika radnika i menadžmenta. Koliko je za kompaniju važno da se plasira ispravna slika o rezultatima koji se ovdje postižu?

-Izuzetno je bitno da se plasira prava slika stanja u „Alumini“, jer su sva spekulativna kazivanja  štetna po ovu firmu. Svi naši kupci prate informacije u svim sredstvima informisanja i sve lažne slike o „Alumini“,  odmah poljuljaju ugled kompanije  kod poslovnih partnera. Na sreću, od mog dolaska na čelo „Alumine“, nismo davali nikakav povod za bilo kakva spekulativna pisanja i smatram da smo zaslužili da,  na kraju godine,  kažemo  sve što smo uradili u posljednjih šest mjeseci, ali i u čitavoj ovoj godini. Sigurno da smo zaslužili respekt i korektno informisanje od svih onih  koji imaju takav naum.

-Kompanija je u protekle četiri godine zaposlila više od 400 novih radnika među kojima je oko 80 sa fakultetskom diplomom. Vrata fabričke kapije, kažete, biće otvorena za nove, mlade stručnjake, sa svježim idejama i znanjem. Kako i na koji način iskoristiti domaću pamet u kreiranju budućih poslovnih planova?

-Kompanija je u toku ove godine već zaposlila 60 mladih radnika. Sada smo raspisali konkurs za prijem  još 79 radnika. U februaru 2017. godine planiramo  raspisati konkurs za prijem još 55 mladih ljudi. To je uglavnom kvalifikovana stručna radna snaga koja  je neophodna  za naš dalji proces i ostvarenje planova u naredne dvije godine.  Kad se završe  objekti koji su sad u fazi gradnje, uslijediće još otvaranja radnih mjesta, jer će sa „Aluminom“, u proizvodni ciklus,  ući i firma „Zeohem“. Naša je procjena da će i oni zaposliti  oko 35 radnika, tako da će biti potrebe za prijemom oko stotinu mladih ljudi sa ove regije.

-Koja su trenutno otvorena pitanja i problemi sa kojima se suočava menadžment kompanije?

-Nemamo nekih posebnih pitanja. Jedino i ključno pitanje je pitanje rješavanja problema stečaja. Čim se to pitanje riješi, firma je tako koncipirana da će svi problemi,   koji su sada prisutni, postati minorni, zato što ćemo imati stabilan proizvodni ciklus i jasnu situaciju.

-Za uspješno poslovanje „Alumine“  veoma je važno imati dobru definiciju planova šta ćemo raditi i gdje da prodajemo proizvode. Da li je poznata trasa kojom treba da se kreće ova kompanija?

-Trasa je u potpunosti poznata i mi smo spremni da,  čim se završi stečajni postupak u preduzeću „Birač“ A.D.,  sa strateškim partnerima napravimo korektne i konkretne poteze. Put kompanije je, naglašavam, u potpunosti  trasiran u narednih deset godina. Mi ne očekujemo veće probleme u poslovanju, bar u naredne dvije godine, u slučaju da  dođe do  neželjenih poremećaja na berzi metala. Spremamo se i za takve izazove. Radimo na tome da potpuno odgovorimo obavezama koje smo preuzeli.

-Gospodine Motika, koji su primarni ciljevi i zadaci kompanije u 2017. godini?

-Primarni zadaci i ciljevi su da osvojimo minimum šest novih proizvoda, koji će se plasirati na tržištima širom svijeta. Želimo da otvorimo sebi vrata za nove tehnologije i nove poduhvate,  da mladim generacijama koje tek dolaze, ostavimo „Aluminu“ u potpuno pripremljenom stanju da mogu vršiti nadogradnju kakvu bi oni željeli.

Na kraju razgovora, koristim priliku da u svoje ime i ime poslovodstva  kompanije,   zaposlenima čestitam predstojeće novogodišnje i božićne praznike.  Želim da im se zahvalim na njihovom trudu i radu,  da u 2017. godini  budemo još bolji i da uživamo u plodovima svog rada.

Porodicama radnika i svim članovima kolektiva želim srećnu i uspješnu 2017. godinu.

 

USPJEŠAN TIM SARADNIKA

Sreća „Alumine“ je što u svom  menadžemntu ima  mlade ljude, koji su se našli u svim aspektima shvatanja života i stvarnosti, odnosno u shvatanjima tehnike i realnosti. Prevashodno želim da se zahvalim svom timu saradnika - Miletu Matiću, Radislavu Filipoviću, Milomiru Maksimoviću,  i Zoranu Obrenoviću. Takođe, želim da se zahvalim Miodragu Spasojeviću, zatim  svim rukvodicima pogona i  ostalim rukovodnim radnicima, ali i svim zaposlenima u kompaniji na ostvarenim rezultatima.

UPRAVNI ODBOR

Zahvaljujući pravilnim odlukama i ispravnoj poslovnoj orijentaciji Upravnog odbora, kompanija je trasirala siguran put u budućnost.

Uprava ove fabrike, cijelo ovo vrijeme, ponašala se veoma odgovorno i profesionalno, radeći na dobrobit cijelog kolektiva. Stoga želim  da se  zahvalim svim članovima Upravnog odbora – Miletu Matiću, Peri Vasiljeviću, Goranu Maričiću i Gordanu Vukoviću.

 

KOREKTNA SARADNJA SA STEČAJNIM UPRAVNIKOM

Kako ocjenjujete saradnju sa stečajnim upravnikom Fabrike glinice „Birač“, gospodinom Lazom Đurđevićem?

- Saradnja sa stečajnim upravnikom je veoma korektna. Gospodin Đurđević radi svoj dio posla, a mi u „Alumini“ imamo svoje zadatke. Vrlo korektni odnosi, imamo redovnu komunikaciju. Mi smo stečajnom upravniku zahvalni na razumijevanju, tako da  želim da mu se zahvalim u svoje lično ime i u ime svih radnika.

 

REZULTATI ZA ZADOVOLJSTVO

Šest mjeseci ste na čelu ove kompanije,  da li ste zadovoljni  ovim  šta je urađeno?

-Ja lično sam zadovoljan. Uvijek može više i bolje. Međutim, u uslovima u kojima smo poslovali u potpunosti sam zadovoljan. Mislim da je i kompletan menadžment zadovoljan, kao i stečajni upravnik i povjerioci.  Radnici takođe treba da budu zadovoljni, jer smo isplatili sve obaveze koje smo imali prema njima.