Proizvodi

Razvoj proizvoda


Alumina“ d.o.o. ulaže značajne napore i u razvoj novih proizvoda. 

Krajem 2012. godine, „Alumina“ je proizvodila pretežno metaluršku glinicu, zeolit 4A za deterdžente i tečno vodeno staklo. U toku 2013. godine „Alumina“ je preorjentisala svoju proizvodnju u oblasti glinice tako da sada većim dijelom (oko 60%) proizvodi hidrate i glinicu u sklopu nemetalurškog programa, a svega 40% namijenjeno je za proizvodnju metalurške glinice sa tendencijom potpunog prelaska na nemetalurške programe. Pored toga, u periodu od 2013-2016 osvojena je proizvodnja zeolita 4A (4A-MS) za proizvodnju molekulskih sita. U ovoj oblasti razvijena je i paleta proizvoda 3A ( 3A 30%,  3A 40%, 3A 50%). U oblasti deterdžentskih zeolita osvojena je proizvodnja 4A AG zeolita koji ima povećanu adsorpcionu moć u odnosu na standardni 4A zeolit.

Kada je u pitanju proizvodnja aluminijum hidroksida,(ATH) razvijena je proizvodnja ATH sa niskim sadržajem kaustične sode ( Na2O = 0,1 - 0,12 %) kao i proizvodnja tzv. bijelog ATH sa stepenom bjeline 92-96% koji nalazi primjenu kao punilo u raznim oblastima. Na bazi vlažnih hidrata, razvijena je i paleta suvih hidrata, različite granulometrije i sadržaja vlage. 

U skladu sa kvalitetom gore navedenih vrsta ATH razvijena je proizvodnja glinice sa niskim sadržajem kaustiče sode (Na2O = 0,15 - 0.20 %) kao i proizvodnja tzv. bijele glnice koja zbog svojih posebnih karakteristika nalazi primenu u proizvodnji staklenih vlakana i oblasti keramike.

U toku 2017. godine Alumina d.o.o. je završila prvu fazu proizvodnje fino precipitiranih hidrata (kapaciteta 10.000 t/god) i započela prodaju jednog od tri ciljana kvaliteta ALOLT 60 DLS. 

Pored toga je izgrađen pogon za proizvodnju specijalnih zeolita (Mordenit i ZSM-5) i Silika gela. U oblasti suvih i mljevenih hidrata ostvarena je proizvodnja i prodaja na tržištu sledećih klasiranih i mljevenih hidrata: HydrAl 100 - P, HydrAl 55 -  P, HydrAl 20 i HydrAl 10 kao i mljevenog bijelog hidrata HydrAl 20-B. 


U 2018. godini „Alumina“ d.o.o. je proširila proizvodni kapacitet u oblasti fino precipitiranih hidrata za dodatnih 40.000 t/god. 

Proširen je kapacitet u dijelu molekularnih sita (4A MS i 3A Zeolita). 

Pored toga je planirano osvajanje proizvodnje Korunda, prva faza u kapacitetu od 8000 t/god. 

Kontinuirano proširenje palete proizvoda u oblasti sušenih/mljevenih hidrata u skladu sa zahtjevima tržišta.