Novosti

"ALUMINA" TREĆU GODINU ZAREDOM DOBIJA POZITIVNO MIŠLJENJE NEZAVISNOG REVIZORA

Zvornik, 26.05.2017

Kompanija „Alumina“ dobila je pozitivno mišljenje nezavisnog revizora koji je kontrolisao finansijske izvještaje ovog privrednog društva u 2016. godini.

Direktor Sektora za ekonomiku i finansije Vladimir Krstić kaže da „Alumina“ treću godinu zaredom dobija pozitivno mišljenje nezavisnog revizora na svoje poslovne izvještaje.

-Juče smo dobili Nacrt izvještaja nezavisnog revizora koji je kontrolisao  finansijske izvještaje „Alumine“  za 2016. godinu. Pozitivno mišljenje revizora,  u uslovima neriješenog statusa i kompleksnih odnosa glede fabrike,  je dokaz da su sve službe i sektori koje su bili odgovorni u preduzeću od proizvodnje do zajedničkih službi, uradile svoj zadatak u skladu sa zakonom i međunarodnim računovodstvenim standardima na najvišem nivou -  ističe Krstić i dodaje da to potvrđuje dobru organizovanost, tačnost i stručnost službi u okviru kompanije „Alumina“.

Nezavisni revizor, kako kaže Krstić,  nije uočio nikakve nepravilnosti koje bi zahtijevale kvalifikacije na finansijske izvještaje, što znači da je poslovanje „Alumine“, u svim materijalno značajnim stavkama,  u skladu sa zakonom, standardima i računovodstvenim pravilima.

„Finansijski izvještaji „Alumine“ prikazuju istinito i objektivno stanje imovine, kapitala i obaveza preduzeća sa stanjem  31.12.2016. godine, kao i rezultat poslovanja i tokova gotovine za proteklu godinu,  u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji Republike Srpske“, navodi se u Nacrtu izvještaja nezavisnog revizora.

Krstić kaže da je za „Aluminu“, koja je jedan od najvećih izvoznika u Republici Srpskoj i BiH i ima značajne internacionalne ugovore, veoma bitno mišljenje nezavisnog revizora.

„S obzirom na okolnosti koje su se dešavale u proteklom periodu i situaciju izazvanu  blokadom računa imamo poljuljano povjerenje kod banaka i dobavljača,  pozitivno mišljenje ovlašćenog revizora je dobar signal bankama,  dobar znak povjeriocima i poslovnim partnerima, kao i svima koji žele da posluju sa našom kompanijom, da  „Alumina“, i pored iskušenja kroz koja prolazi, ima jasnu viziju, organizaciju i rezultate koji su potvrđeni od strane nezavisnog revizora“, naglašava Krstić, poručujući da je „Alumina“ kredibilan partner i kompanija koja ima svoje poslovne ciljeve, dobru organizaciju i ljudske potencijale da i u ovakvom ambijentu uspijeva da pozitivno posluje.

Prema Krstićevim riječima „Alumina“ je poslovnu 2016. godinu završila s neto dobiti prije oporezivanja od  12,4 miliona KM. Nakon obračunatih obaveza za porez na dobit od 1,5 miliona KM, neto dobit nakon oporezivanja je iznosila 10,9 miliona KM.

„Već četvrtu godinu „Alumina“ pozitivno posluje“, kaže Krstić. Dobit koja je ostvarena u 2016. godini, kako kaže finansijski direktor „Alumine“, biće raspoređena na „pokrivanje“ gubitka akumuliranog u periodu prije stečaja u matičnom preduzeću Fabrici glinice „Birač“ A.D.

Krstić naglašava da se ostvarenim profitom dodatno povećava vrijednost preduzeća,  što je veoma bitno za povjerioce koji imaju svoja priznata potraživanja kod stečajnog dužnika, Fabrike glinice „Birač“ A.D.